Zadania Zespołu Pomocy Społecznej

 1. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 2. Przygotowywanie spraw w zakresie zapewnienia, organizowania i prowadzenia usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
 3. Przyjmowanie wniosków ośrodków pomocy społecznej dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej.
 4. Weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.
 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej      i decyzji o opłacie za pobyt w domu.
 6. Prowadzenie rejestru osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 7. Prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 8. Współpraca z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie  umieszczania osób z terenu Powiatu Sępoleńskiego w domach pomocy społecznej  poza powiatem.
 9. Współpraca z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie umieszczania osób z terenu innych powiatów w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 10. Sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku.
 11. Sporządzanie comiesięcznych informacji o mieszkańcach powiatowych domów pomocy społecznej i dochodach z odpłatności za ich pobyt w tej jednostce.
 12. Sporządzanie stosownych meldunków i analiz dla potrzeb PCPR, powiatu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego dzieci umieszczonych w  pieczy zastępczej i mieszkańców domów pomocy społecznej.
 14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z ternu powiatu.
 16. Gromadzenie informacji i przygotowywanie przy pomocy pozostałych pracowników PCPR dokumentacji konkursowej na temat programów krajowych, projektów europejskich oraz innych rozwiązań umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań nałożonych na PCPR.
 17. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej  gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.
 18. Przygotowywanie, monitorowanie realizacji i aktualizowanie, przy współpracy z pozostałymi pracownikami PCPR, samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi, projektu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczegó1nym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczegó1nego ryzyka.
 19. Opracowywanie we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi PCPR rocznych sprawozdań z działalności PCPR i sporządzanie wykazu potrzeb w terminie określonym przez radę powiatu.
 20. Sporządzanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej przy pomocy pozostałych działów PCPR i współpracy jednostek organizacyjnych powiatu.
 21. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 22. Inicjowanie tworzenia powiatowych ośrodków wsparcia społecznego.
 23. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
 24. Organizacja i realizacja działań wynikających z realizacji projektu pn. ,,Wsparcie Plus Aktywność Równa się Sukces” w ramach Priorytetu VII POKL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2, zgodnie z harmonogramem projektu oraz :
  a) współpraca z  kadrą projektu systemowego „Wsparcie Plus Aktywność Równa się Sukces”, a szczególnie z koordynatorem projektu,
  b) współpraca z realizatorami poszczególnych zadań wynikających z projektu,
  c)prowadzenie dokumentacji dotyczącej  organizacji i realizacji działań wynikających z projektu,
  d)współdziałanie z beneficjentami projektu,
  e)przygotowywanie informacji nt. projektu do Biuletynu Informacji Publicznej PCPR.
 25. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze  środowiskiem.
 26. Udzielanie mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej.
 27. Organizowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 28. Organizowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 29. Prowadzenie postępowania w zakresie sporządzania „niebieskich kart”.
 30. Uczestniczenie na wniosek gmin z terenu powiatu w pracach zespołów interdyscyplinarnych.
 31. Opracowywanie, monitorowanie realizacji i aktualizowanie przy współpracy pozostałych pracowników PCPR  oraz samorządów gmin i organizacji pozarządowych, powiatowego programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 32. Opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 33. Opracowywanie, realizacja, monitorowanie i aktualizacja przy współpracy pozostałych pracowników PCPR oraz samorządów gmin i organizacji pozarządowych, Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 34. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.
 35. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wytworzył: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim (14 grudnia 2012)
Opublikował: Zofia Mueller (23 maja 2013, 15:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij